Tehyn politiikat

Tehy on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tehyläiset osallistuvat ja vaikuttavat aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten valmisteluun ja toimeenpanoon. Vaikuttamistyötä ohjaa yhteiskuntavaikuttamisen osastrategia.

Koulutus ja osaaminen

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus vastaa työelämän tarpeita kaikilla koulutuksen tasoilla. Koulutuksen määrällinen ja laadullinen ennakointi on keskeistä.
 • Alan osaamisvaatimukset määritellään valtakunnallisesti.
 • Koulutusta ja osaamista kehitetään kokonaisuutena kaikilla koulutuksen tasoilla.
 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus antaa kelpoisuuden toimia terveydenhuollon ammattilaisena.

Tehyn näkemyksiä koulutuspolitiikasta
Lue lisää

Työvoima ja kilpailukyky

 • Koulutetun työvoiman saatavuudesta ja pysyvyydestä huolehditaan sosiaali- ja terveysalalla.
 • Alan vetovoimaisuutta kasvatetaan. Johtaminen, osaaminen, mahdollisuus osallistua, työhyvinvointi ja oikeudenmukainen palkkaus ovat avaintekijöitä.
 • Työvoiman saatavuutta ennakoidaan niin määrällisesti kuin laadullisestikin.
 • Työvoiman vapaa liikkuvuus on alan vetovoimatekijä.

Johtaminen

 • Johtaminen uudistettava keskiössä asiakaslähtöiset palvelut.
 • Varmistettava tarvittaessa lainsäädännöllä suurimman henkilöstöryhmän eli koulutetun hoitohenkilöstön laadukas johtaminen.
 • Ylimpiin johtamistehtäviin laaja johtamiskoulutus ja –kokemus.
 • Varmistettava ylimmässä johdossa koulutetun hoitohenkilöstön linjajohtaja kuten hallintoylihoitaja, johtava ylihoitaja tai johtajahoitaja.
 • Alueellisen tasapainon varmistamiseksi terveystieteiden yliopistokoulutus Helsinkiin.

Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta

Hyvinvointi- ja terveyspolitiikka

 • Lasten ja perheiden palveluita kehitetään.
 • Työikäisten sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan.
 • Ikääntyvien palveluiden saatavuutta vahvistetaan.
 • Digitalisaation antamia mahdollisuuksia kokeillaan ja hyödynnetään.
 • Kokeilukulttuuria lisätään.

Tehyn näkemyksiä digitalisaatiosta
Tehyn näkemyksiä ikäihmisten palveluista

Sote-uudistus

 • Tehy on osa ratkaisua sote-uudistuksessa.
 • Osaava ja koulutettu henkilöstö takaa menestymisen tulevaisuudessa.
 • Asiakaslähtöiset palvelut lisäävät tuottavuutta.
 • Johtamisen uudistamisella varmistetaan hyvä työelämä.

Tehyn näkemyksiä sote-palveluiden uudistamisesta